Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Geacht verenigingslid,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die
gehouden zal worden op woensdag 18 april 2018 in de Trinitas kerk, Zaal 2, Coehoorn van Scheltingaweg 1 te Heerenveen, aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige ledenvergadering en jaarverslag
4. Verslag penningmeester
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Vaststellen contributie en korting voor 2018 en 2019
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
        Aftredend en wel herkiesbaar mevr. T.G. Jongschaap, secretaris
        Aftredend en wel herkiesbaar dhr. S. Praamsma, bestuurslid/ledenadministratie
        Nieuwe penningmeester, bestuurslid dhr. Y. Hoekstra
        Vacature
9. R. Boonstra Administraties verzorgt per 01.01.2018 de administratie van de vereniging. 
        Dit zal op de uitvaartnota kostenverhogend gaan werken.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Namens het bestuur van de Uitvaartvereniging Heerenveen e.o.

Secretaris: T.G. Jongschaap

Uitnodiging (PDF)

Meldpunt overlijden

I.g.v. overlijden van een naaste verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met onze bode.

Willy Dijkmeijer
06 - 50 819 786